De spelregels van Tour de Westwoud

Algemeen

Tour de Westwoud publiceerde de spelregels altijd in het jaarlijkse Tourboekje. Vanaf 2012 staan de op de site www.tourdewestwoud.nl gepubliceerd. De deelnemers die niet beschikken over een internetaansluiting krijgen de regels op verzoek in printversie aangereikt.

Hieronder treft u de spelregels van het West­woudse Tourspel, editie 2019, aan. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend deze spelregels aandachtig door te lezen om misverstanden tijdens het spel te voorkomen.

De meest recente spelregelwijzigingen of andere aanpassingen

Allereerst een kort overzicht van de meest recente wijzigingen in het spel.

Wijziging in systeem van renners kiezen en trekken:
Vanaf 2019 worden er revolutionaire spelregelwijzigingen doorgevoerd. De kopmannen en sprinters worden samengevoegd tot één groep van KLASBAKKEN waarvan elke ploegleider er twee kiest. Daarnaast kies je zelf, zoals altijd, twee TROEFRENNERS. Nieuw is dat er een groep van 20 overige goede renners wordt geselecteerd, genaamd de PUNTJESPAKKERS, waarvan je er één blind trekt. De overige vier renners trek je blind uit de doos met PELOTONRENNERS. Als ploegleider heb je dus sowieso vijf goede renners in je ploeg!

Wijziging adres verkoop Tourboekjes:
Met ingang van 2019 worden de boekjes tijdens de eerste verkoopavond verkocht in of bij Tourcafé De Schalm. Eventueel resterende boekjes zijn daarna, tot sluitingsdatum inschrijving en zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar op het Touradres Dr. Nuijensstraat 19a.

Aantal af te nemen boekjes bij verkoop:
Het boekje voor jezelf en maximaal voor twee anderen (totaal maximaal 3).

AVG:
vanwege de privacywetgeving laat Tour de Westwoud elke deelnemers officieel akkoord geven op het – door of namens de organisatie (laten) – maken van foto’s en videobeelden van de ploegleider en tot het publiceren hiervan – op de website en social media van Tour de Westwoud – inclusief vermelding van naam en – indien van toepassing – datum, plaats en beschrijving van de gebeurtenis. Tevens is de deelnemer akkoord met het vermelden van zijn of haar naam op het dagelijks op te hangen – en te publiceren (website) klassement. Deelname aan Tour de Westwoud is alleen mogelijk met een gegeven akkoord via een handtekening (in te leveren tijdens de Trekkingsavond, gelijktijdig met het eerste strookje).

Wanneer start de verkoop van de boekjes?

De datum waarop de verkoop start wordt bepaald door de Tourdirectie. Van deze startdatum wordt in elk geval melding gemaakt via één of meer publicaties in de Schakel, De Rotonde en via Facebook.

Wie kunnen er meespelen?

Het spel staat open voor maximaal 250 huidige Westwouders en Sudeten. Verder voor ex-Westwouders en ex-Sudeten die in Westwoud of in het Sudetengebied getogen zijn. Daarnaast mogen personen die geen (ex-)Westwouder of (ex-)Sudeet zijn deelnemen indien deze beschikken over ‘oude rechten’ dan wel als vrijwilliger betrokken zijn bij de organisatie. De Tourdirectie bepaalt of iemand onder één van de gegeven omschrijvingen valt en aldus gerechtigd is deel te nemen. Meespelen is mogelijk voor de bovengenoemde personen die op de dag van de trekking 10 jaar of ouder zijn Let op: meespelen geschiedt geheel voor eigen risico.

De ploegleider schaft binnen de verkoopperiode een deelnameboekje aan. Een ploegleider mag hierbij voor maximaal twee andere ploegleiders een boekje kopen (dus totaal drie boekjes).

Wat kost deelname aan het spel en wat krijg ik daarvoor terug?

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00, tenzij de Tourdirectie (incidenteel) anders bepaald.

Het gebeurt (incidenteel) dat iemand die een boekje heeft aangeschaft toch niet mee wil of kan spelen met het spel. Mag hij / zij dan het boekje doorgeven aan een andere persoon? Ja, dit is toegestaan mits dit iemand is die gerechtigd is deel te nemen aan Tour de Westwoud . Bij overdracht van een boekje moet de oorspronkelijke koper de juiste naam van de nieuwe ploegleider vóór de start van de proloog / eerste etappe doorgeven aan de Tourdirectie.

Voor uw inschrijfgeld krijgt u de volledige zeggenschap over een uitgebalanceerde wielerploeg van negen renners. U kiest zelf twee Klasbakken vanuit de selectieve groepen (onderverdeeld in kopmannen en sprinters) die door de Tourdirectie tijdens de Trekkingsavond worden gepresenteerd.

Hiernaast kiest u twee troefrenners vanuit een andere, eveneens door de Tourdirectie, samengestelde selectieve groep van de betere Tourrenners. Daarnaast kiest u één Puntjespakker (uit een geselecteerde groep van 20 renners). Tenslotte trekt u uw vier overige renners uit de overgebleven groep van pelotonrenners.

Vanaf 2019 wordt er gewerkt met vier Trektafels waarbij de ploegleider eerst zijn / haar Klasbakken en troefrenners kiest en aansluitend de Puntjespakker en vier pelotonrenners trekt. Het betekent dat eventuele NIET gekozen Klasbakken en troefrenners niet meer – zoals voorheen – terugvallen in het peloton waaruit de overige renners worden getrokken.

Om de ploegensamenstelling zo vlot mogelijk te laten verlopen, doen wij een dringend beroep op alle deelnemers om zoveel mogelijk persoonlijk aanwezig te zijn op de Trekkingsavond. In het geval u bent verhinderd, dient u zelf een vervanger te zoeken die uw vier ‘azen’ (Klasbakken en twee troefrenners) doorgeeft en de overige renners van uw ploeg trekt.

Indien een ploegleider niet aanwezig is tijdens de Trekkingsavond en ook geen vervanger heeft geregeld, vraagt de Tourdirectie of er een familielid, vriend(in) of andere bekende van die ploegleider de ploeg wil samenstellen. Indien er zich hiervoor niemand beschikbaar stelt, dan stelt de Tournotaris de ploeg van deze deelnemer samen. Als de betreffende ploegleider later op de avond alsnog arriveert, dan kan die geen wijzigingen meer aanbrengen in de samengestelde ploeg.

Voor de goede orde: de winnaar van het vorige jaar mag gratis meedoen aan het spel en heeft deelnamenummer 1. Degene die het deelnamebewijs heeft gekocht op de Dorpsveiling beschikt over boekje nummer 2. De ereleden Wim van Kampen, Aad van Diepen, Piet Wesseling en Koos Schipper ontvangen respectievelijk de boekjes met nummer 3, 4, 5 en 6.

Op welke wijze worden er punten toegekend?

De eerste vijftien renners van elke etappe scoren punten voor de Westwoudse ploegleiders. Elke ploegleider die de etappewinnaar in zijn ploeg heeft, ontvangt 15 punten. Elke ploeg­leider die de nummer twee van de etappe in zijn ploeg heeft, ontvangt 14 punten. En zo wordt dit verder naar beneden afgebouwd tot en met nummer 15 van de etappe, die nog 1 punt veroverd voor zijn ploegleiders in het verre Westwoud.

Voor wat betreft de daguitslagen (etappe-uitslag en gereden tijd) wordt uitgegaan van de gegevens zoals de Tourdirectie in Frankrijk die officieel hanteert op de dag van de desbetreffende etappe (zie eventueel www.letour.fr). De ploegleider die de meeste punten haalt in een bepaalde etappe wint de dagprijs.

Moet ik zelf ook nog iets doen? En wat levert dat op aan punten?

In het Tourboekje treft u een aantal strookjes aan die betrekking hebben op de meest interessante ritten van deze Tour (strookjesetappes). Via het tijdig inleveren van uw strookje uitsluitend op de dag voorafgaande aan de te voorspellen rit (vóór 22.00 uur) in de Tourbrievenbus op het Tourbrievenbusadres Dr. Nuyensstraat 19A, kunt u bonuspunten scoren. U dient de ritwinnaar en diens tijd te voorspellen.

Let op: Het komt voor dat een ploegleider op een strookje een naam van een renner invult die niet (helemaal) correct is. Kader: bij renners van wie de achternaam meer dan 1x voorkomt in de lopende Tour is voornaam of voorletter (indien de voorletters niet het hetzelfde zijn) echt noodzakelijk om mee te kunnen tellen.
Verder moet de achternaam correct zijn. Q. Nairo (i.p.v. N. Quintana) is niet goed! Breng jezelf en de Tourdirectie niet in de problemen. In onvoorziene gevallen besliste de tourdirectie.

U moet uw originele strookje ongevouwen inleveren; de zogeheten ‘vodjes’ worden niet geaccepteerd! Een origineel strookje kunt u desgewenst printen vanaf onze website.

De Tourbrievenbus wordt de dag voorafgaande aan de strookjesetappe omstreeks 18.00 uur geplaatst. De Tournotaris zorgt er voor dat deze bus ’s avonds om exact 22.00 uur wordt gelicht. Tussentijds word de Tourbrievenbus onder geen beding geopend tenzij:

> dit nodig is t.b.v. een opname van Video Tour (dan gebeurt dit onder toezicht van minimaal 1 tourdirecteur en de tournotaris; indien deze laatste is verhinderd zijn er minstens twee tourdirecteuren bij deze opening aanwezig)

> indien er sprake is van gelijktijdig inleveren van een strookje en het Truienbriefje en de brievenbus tussentijds moet worden geleegd om ‘overstroming’ te voorkomen; dit gebeurt door de tournotaris en onder toezicht van minimaal 1 tourdirecteur.

Een uitzondering qua inlevertijd geldt voor de Trekkingsavond. Op die avond hebben alle ploegleiders tot het einde van de Trekkingsprocedure de gelegenheid om hun eerste strookje in te leveren. De brievenbus hangt deze avond in Tourcafé De Schalm.

Te laat ingeleverde strookjes worden terzijde gelegd en tellen niet mee! Verder is bepaald dat het niet is toegestaan dat een deelnemer hetgeen is ingevuld op een reeds ingeleverd strookje wijzigt. Denk dus goed na voordat je jouw strookje invult en in de Tourbrievenbus deponeert!

Elke ploegleider die in een strookjesetappe de winnaar heeft geraden, verdient 25 bonuspunten. Indien de door u ingevulde renner als tweede eindigt, pakt u 15 bonuspunten mee. En als de door u ingevulde renner in die etappe de derde plaats behaalt, dan ontvangt u 10 bonuspunten. Dit systeem geldt ook bij een eventuele ploegentijdrit, waarbij u de winnende ploeg dient te raden.

De ploegleider die zowel de winnende renner (of ploeg) goed heeft voorspeld maar daarnaast ook diens gereden tijd goed heeft geraden of het meest dicht benadert, ontvangt nog eens 10 bonuspunten extra (tijdbonuspunten). Deze ploegleider wint tevens de speciale strookjesprijs.

In het geval er bij een strookjesetappe meer deelnemers de winnaar en de tijd goed hebben geraden (of in gelijke mate de eindtijd het meest dicht hebben benaderd), krijgen zij allen de tien extra bonuspunten. Er is echter maar één ploegleider die de bijbehorende supersponsorprijs wint (loting door Tournotaris). In aansluiting op het bovenstaande is het ook mogelijk dat een ploegleider meermalen de tien extra bonuspunten verdient. Een ploegleider kan echter maar éénmaal de supersponsorprijs winnen.

Ook tijdens een strookjesetappe is er een winnaar van de dagprijs, namelijk degene die met zijn ploeg de meeste punten scoort (dus exclusief de bonuspunten). Het zou kunnen dat de winnaar van de supersponsorprijs ook degene is die de dagprijs verovert.

Wat gebeurt er met de tijdbonuspunten als de winnaar niet wordt geraden?

Als de ritwinnaar niet is geraden, worden de 25 bonuspunten aan niemand toegekend. Uiteraard kunnen er wel ploegleiders zijn die 15 of 10 bonuspunten verdienen, namelijk als de door hen ingevulde renner (of ploeg bij een eventuele ploegentijdrit) als 2e respectievelijk als 3e eindigt.

De ploegleider die de gereden tijd het dichtst benadert (dus ongeacht de renner of ploeg die is geraden), krijgt de 10 extra bonuspunten en wint de supersponsorprijs. Ook hier geldt dat er meer deelnemers kunnen zijn die op die manier de 10 bonuspunten verdienen, namelijk in het geval zij allen de juiste tijd hebben geraden, dan wel precies even ver van de verreden tijd af zitten. De tournotaris loot in dit geval wie de supersponsorprijs ontvangt.

In aansluiting op het bovenstaande is het ook hier mogelijk dat een ploegleider meermalen de tien extra bonuspunten verdient. Een ploegleider kan echter maar éénmaal de supersponsorprijs winnen. In voorkomend geval gaat de supersponsorprijs dan naar degene die ‘daarna’ de gereden tijd het meest dicht benadert.

Wat moet ik nog meer doen?

We willen na ca. 1 week Tour uw voorspelling binnen hebben over de vraag wie de Tour de France gaat winnen (gele trui), wie eerste ein­digt in het pun­tenklas­sement (groene trui), wie zich tot bergkoning laat kronen (bolle­tjes­trui), wie de beste jongere wordt in de Tour (witte trui), welke ploeg het ploegen­klassement wint (gele petten), welke eindtijd de winnaar laat noteren en hoeveel renners de meet in Parijs passeren. U dient hiertoe het Truienbriefje – welke u aantreft in het deelnameboekje – in te vullen. Ook dit briefje stopt u tijdig in de Tourbrievenbus op Dr. Nuyensstraat 19A. Elke correcte geraden ’Trui’ is goed voor 40 bonuspunten. De Tourdirectie bepaalt op welke dag het Truienbriefje moet worden ingeleverd.

Het raden van de eindtijd heeft relatie met de Regenboogtrui, maar ook met het bepalen van de nummers 1, 2 en 3 in de eindstand van de Gele Tui en de Witte Trui in geval van ‘ex aequo’. Het invullen van het aantal renners dat de Tour uitrijdt, heeft te maken met de uitvallersprijs. De informatie hierover treft u verderop in dit boekje aan.

Kan ik gediskwalificeerd worden?

Ja, dat kan. Om niet te worden gediskwalificeerd, moet u minimaal drie ingevulde strookjes inleveren alsme­de het Truienbriefje. Deze regel is getroffen om te voorkomen dat ploeglei­ders, vanwege het ondermaatse presteren van hun renners, bewust op de rode lantaarn spelen. De diskwali­fica­tie heeft overi­gens alleen betrekking op de algehele poedelprijs. De betreffende deelnemer blijft recht houden op eventueel gewonnen dagprijzen of andere prijzen.

Hoe ziet het prijzenpakket er uit? En wanneer win ik een prijs?

Het prijzenpakket wordt samengesteld door de Tourdirectie op basis van het aantal deelnemers en het aantal sponsors. Naast prijzen voor de dertig hoogst geplaatsten in het eindklassement is er elke dag – uiteraard met uitzondering van de rustdagen – zoals eerder gemeld een ‘dagprijs’ beschik­baar voor de ploeglei­der die op de betreffende dag de meeste etappepunten verzamelt.

In het geval er twee of meer ploegleiders een gelijk aantal etappepunten scoren, wordt de prijs toegekend aan diege­ne die het laagst genoteerd staat in het tussenklassement na de bewuste etappe op het formulier dat hangt voor het raam van De Schalm. Als deze ploegleiders gelijke punten hebben in het tussenklassement dan loot de notaris de dagprijswinnaar.

De winnaar van deze dagprijs plaatst ‘Haantje de voorste’ in zijn / haar tuin en brengt deze de dag erna (of twee dagen daarna indien er een rustdag tussen zit) naar de volgende winnaar van de dagprijs. De Tournotaris brengt het haantje naar de winnaar van de dagprijs van de openingsrit. Een ploegleider kan meermalen Haantje de voorste zijn. Deze haan kan alleen in een tuin in Westwoud of Sudetengebied staan. Als de deelnemer elders woont, dan staat de haan bij mr. Levitan in de tuin.

Bij de strookjesetappes ligt, zoals eerder uitgelegd, de strookjesprijs (supersponsorprijs) klaar voor de ploegleider die de ritwinnaar juist heeft voorspeld én de gereden tijd het dichtst benadert (dan wel de ploegleider die – eventueel na loting – de verreden tijd goed heeft of het dichts benadert nadat de ritwinnaar niet is geraden).

De ploegleider die de meeste uitvallers heeft, ontvangt de uitvallersprijs. Op het Truienbriefje moeten de deelnemers noteren hoeveel renners naar hun mening de eindstreep in Parijs halen. Op het moment dat er meer deelnemers in aanmerking komen voor de uitvallersprijs, dan gaat deze prijs naar degene die het aantal wielrenners dat Parijs haalt juist heeft geraden of dit aantal het dichtst benadert. Als ook hierdoor geen beslissing valt, wordt er geloot door de Tournotaris.

Verder wordt gekeken op de laatste drie zondagen van de Tour wie er onder­aan staat in het tussenklassement. Deze deelnemer ontvangt de weekpoedel. De laatste weekpoedel wordt toegekend aan de ploegleider die onderaan staat in het tussenklassement vóórdat de bonuspunten van het Truienbriefje worden toegekend. Als er meer ploegleiders met gelijke punten onderaan staan dan vindt er loting plaats door de Tournotaris ter bepaling wie de weekpoedel wint.

Op de slotavond wint degene die de minste punten heeft de algehele poedel, tenzij hij of zij is gediskwalificeerd. In dat laatste geval gaat deze prijs naar de eersvolgende hoger geklasseerde ploegleider die niet is gediskwalificeerd.

Elke ploegleider kan slechts eenmaal een dagprijs, een strookjesprijs (supersponsorprijs) en een weekpoedel winnen. Deze maat­regel is genomen om zoveel moge­lijk deel­nemers een prijs te gunnen. Overigens staat deze regel volledig los van de puntentoekenning. Voor alle duidelijkheid: het kan dus wel gebeuren dat een bepaalde ploegleider meermalen de 25 bonuspunten voor de goed geraden ritwinnaar bij een strookjesetappe ontvangt, en ook dat een ploegleider meermalen de 10 ‘tijdbonuspunten’ krijgt bijgeschreven. De strookjesprijs gaat in een dergelijke situatie naar degene die (naast de goed geraden winnaar) daarna de gereden tijd het meest dicht benadert. Ook hier wordt geloot door de Tournotaris als twee of meer ploegleiders een gelijke tijd hebben geraden of even ver van de verreden tijd afzitten.

Alle tientallen en alle vijfen­twintigtallen (vanaf nummer 25 tot en met (maximaal) nummer 240) uit het eindklas­sement die op de slot­avond persoonlijk aanwezig zijn, ontvangen een prijs. Bij ex aequo krijgen alle aanwezige ploegleiders die op een tiental of vijfentwintigtal staan hun prijs.

De nummers 1 tot en met 24 hebben ook zonder aanwezigheid recht op hun prijs.

Overige prijzen

Het ploegenklassement wordt gewonnen door de ploegleider die de minste punten scoort met de getrokken renners. De Tourdirectie kan besluiten dat er een pechprijs wordt toegekend. Het is ook mogelijk dat iemand een ‘eervolle vermelding’ of een ‘aanmoedigingsprijs’ krijgt.

Er is een prijs voor de ploegleider die de meeste punten scoort met de getrokken renners. Indien het een man betreft, heet hij op de Slotavond Guus Geluk. Indien het een vrouw betreft, heet zij Truus Geluk. De prijs: een consumptiebon van De Schalm.

Er is ook een zogeheten Plaatsingsprijs. Wie na de eerste rit op nummer 50 staat (plaatsbepaling door de computer) verdient een lot; na de 2e rit betreft dit nummer 100, na de 3e rit de nummer 150 en na de 4e rit de nummer 200. Vanaf de 5e rit begint het weer bij nummer 50. Het zou kunnen dat een ploegleider meer malen op een winnende plaats staat en dus over meer dan 1 lot beschikt. Tijdens de slotavond wordt er één lot getrokken onder de aanwezige lotbezitters en deze ploegleider verdient een dinerbon. Alle anderen ontvangen een consumptiebon.

De Tourdirectie is gemachtigd om eventuele andere extra prijzen uit te reiken.

Tenslotte is er ook nog een Chapeauprijs en een prijs voor het woordraadspel Avant la lettre.

De Chapeauprijs

De Chapeaurit is een extra mogelijkheid voor de ploegleiders om €50,- in de wacht te slepen. De bedoeling is dat u zoveel mogelijk van de tien eerst aankomende renners van een bepaalde, door de Tourdirectie aangewezen etappe, raadt. Voor elke goed geraden renner krijgt u 10 chapeaupunten. Als u de renner ook nog op de juiste plek in de uitslag voorspelt, krijgt u extra chapeaupunten. En wel als volgt:

  • Naam van de ritwinnaar staat bij u op nummer één: 100 extra chapeaupunten, dus totaal 110 chapeaupunten;

  • De nummer twee van de etappe staat ook bij u op twee: 90 extra chapeaupunten, dus totaal 100 chapeaupunten;

  • Op deze manier afbouwend naar nummer tien van de etappe; staat deze ook bij u op nummer tien, dan ontvangt u 10 extra chapeaupunten, dus totaal 20 chapeaupunten;

Om zoveel mogelijk chapeaupunten te scoren, is het dus belangrijk om vooral de hoogst geklasseerden in de etappe goed te voorspellen! We praten over chapeaupunten, omdat deze punten niet meetellen voor de ranglijst van Tour de Westwoud. Voor het klassement van Tour de Westwoud geldt bij deze rit de normale puntentelling zoals die bij elke etappe van toepassing is.

De winnaar van de Chapeauprijs is degene met de meeste chapeaupunten. Bij een gelijk aantal punten wint degene die de gereden tijd van deze etappe goed heeft geraden dan wel het best benadert. Bij een eventuele ex aequo wordt er geloot door de Tournotaris.

Avant la lettre

Avant la lettre is een woordraadspel. Het spel is in 2008 voor het eerst ingevoerd en hangt samen met het besluit van de Tourdirectie om de tussenstand van Tour de Westwoud voortaan ook via het internet bekend te maken. Om toch mensen naar het raam van het Tourcafé te lokken, hangt er na diverse etappes een letter voor het raam van De Schalm. De letters moeten worden verzameld en na het husselen van deze letters ontstaat er een woord. Dit woord moet worden ingeleverd (als onderdeel van het laatste strookje) en degene die het goed heeft, wint €25,-. Bij meer goede inzendingen loot de winnaar van de Chapeauprijs de winnaar. Avant la lettre is een aanwezigheidsprijs.

De Truien in Tour de Westwoud

De ploegleider die na alle etappes de meeste punten heeft behaald, is de winnaar van het Tourspel krijgt op de slotavond bij de ceremonie protocollaire de Gele Trui uitgereikt; de nummer twee van het eindklassement wordt gehuldigd in de Groene Trui en de nummer drie van het ereschavot mag de Bolletjestrui aantrekken. Deze truien moeten, evenals de Regenboogtrui, na verloop van tijd weer (gewassen) worden ingeleverd bij de Tourdirectie. De Witte Trui wordt eigendom van de winnaar van het Jongerenklassement.

In geval van een ex aequo in de bezetting van het podium van de Gele Trui en/of de Witte Trui wordt gekeken naar wie de eindtijd van de winnaar van de Tour de France goed heeft geraden dan wel het meest dicht heeft benaderd. Als dit geen beslissing oplevert, vindt er een loting plaats op een door de tournotaris te bepalen wijze. Er is hiermee altijd één eindwinnaar van het eindklassement en het jongerenklassement. Bij een situatie van ex aequo wordt het prijzengeld voor wat betreft het eindklassement wel gelijkelijk verdeeld tussen de deelnemers met gelijke punten. Dit geldt ook voor het Witte Truienklassement, tenzij er sprake is van prijzen in natura.

Tour de Westwoud kent verder een aanwezigheidsregeling voor de bezetting van het podium voor het eindklassement en het Jongerenklassement. Deze ziet er als volgt uit. Het podium mag niet bezet zijn met een ‘plaatsvervanger’ voor een niet-aanwezige nummer 1, 2 of 3. Dit betekent dat de top drie en dus het podium ingenomen wordt door mensen die op de slotavond daadwerkelijk aanwezig zijn in de zaal. Als de ploegleider die op basis van het aantal punten op plaats 1, 2 of 3 eindigt niet zelf aanwezig is, volgt er een doorschuifsysteem. Dit betekent dat als bijvoorbeeld nummer 2 niet aanwezig is, de oorspronkelijke nummer 3 doorschuift naar plaats 2 en de oorspronkelijke nummer 4 doorschuift naar plaats 3. De oorspronkelijke nummer 2 eindigt als nummer 4 en krijgt ook de prijs die bij plek nummer 4 hoort.

Hoewel het besef aanwezig is dat dit een ingrijpende maatregel betreft, heeft de directie destijds toch besloten tot invoering hiervan om te voorkomen dat hét sportieve hoogtepunt van de avond aan uitstraling inboet doordat er op het podium noodgedwongen één of meer plaatsvervangers staan.

Alle prijzen worden uitgereikt op de slotavond. Deze vindt plaats in Tourcafé De Schalm op de avond na de slotetappe. De uitslag van de Tour de France, zoals die direct na de laatste etappe wordt opgemaakt door onze collega’s in Frankrijk, is bepalend voor de definitieve einduitslag van Tour de Westwoud. Eventuele dopinggevallen die hierna aan het licht komen – en leiden tot verschuivingen in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk – hebben geen invloed op de klasseringen van de ploegleiders in Tour de Westwoud.

De ploegleider die de meeste bonuspunten heeft gehaald met zijn strookjes, exclusief het Truienbriefje, ontvangt de Regenboogtrui. Als voorwaarde geldt wel dat deze ploegleider aanwezig is op de slotavond. Anders gaat de trui en de prijs naar de volgende ploegleider met de meeste bonuspunten. Elke ploegleider wordt gevraagd op het Truienbriefje een voorspelling te geven van de eindtijd van de winnaar van de Ronde van Frankrijk. Bij een gelijke stand in de strijd om de Regenboogtrui zal degene die deze eindtijd goed heeft geraden, of het dichtst benadert, de Regenboogtrui mogen dragen op de slotavond. Pas als ook deze regel niet leidt tot een winnaar wordt er geloot onder leiding van de Tournotaris.

Voor de jeugdige deelnemers vanaf 10 jaar tot en met 15 jaar (ijkmoment is de dag van de trekking) wordt er een apart Jongerenklassement bijgehou­den. Tijdens de slotavond komen de num­mers 1 tot en met 3 op het podium, waarbij de winnaar de Witte Trui krijgt overhandigd. De tussenstand van het Jongerenklassement zal dagelijks worden gepubliceerd voor het ‘Tourraam’ van De Schalm. Om te bepalen wie er in aanmerking komen voor de strijd om de Witte Trui dient een ieder op het proloogstrookje zijn of haar geboortedatum te vermelden.

De jeugdige deelnemers strijden dus mee op twee fronten: voor de Witte Trui en voor de algehele winst in Tour de Westwoud. Zij hebben dus feitelijk meer kans op een prijs dan de deelnemers van 16 jaar en ouder. In dit verband is het goed om te weten dat de prijzen voor de nummers 1 tot en met 3 van het Jongerenklassement een relatief geringe waarde vertegenwoordigen.

De Vlaggen van Tour de Westwoud

Tijdens de Tour wapperen er verschillende vlaggen in Westwoud of in Sudetenland. Indien de ploegleider die een vlag heeft niet in Westwoud woont, dan moet de vlag naar mr. Levitan worden gebracht.

De ploegleider die in het dagelijkse tussenklassement bovenaan staat (eventueel na loting door de tournotaris in geval van ex aequo) komt in het trotse bezit van de Gele Vlag. Zo kan een ieder zien wie er op dat moment leider is in Tour de Westwoud. De ploegleiders die de Gele Vlag in bezit hebben gehad, ontvangen op de slotavond voor elke dag dat zij bovenaan hebben gestaan een bedrag van € 2,00 (‘vlaggengeld’). De rustdag geldt overigens niet als een dag die telt als houder van de Gele Vlag.

Degene die houder is van de Gele Vlag is verplicht na te gaan via het nieuwe tussenklassement of hij / zij nog steeds bovenaan staat. Als dit namelijk niet het geval is, moet de Gele Vlag naar de nieuwe koploper worden gebracht. Op de dag van de proloog (of 1e etappe als er geen proloog is) hangt de Gele Vlag bij de winnaar van het voorgaande Tourjaar. Als een ploegleider niet weet waar de ploegleider woont waar een vlag (of het haantje) naar toe moet, dan s.v.p. contact opnemen met een Tourdirecteur.

De Tournotaris brengt de Rode Vlag na de puntentoekenning van de proloog (of 1e etappe als er geen proloog is) bij de ploegleider die onderaan staat. Het is de bedoeling dat de Rode Vlag dagelijks aan de stok hangt bij degene die de rode lantaarn in zijn of haar bezit heeft. De nummer laatst van het klassement moet dus nagaan of hij / zij de Rode Vlag mag houden of moet afleveren bij de nieuwe nummer laatst. Als er twee of meer deelnemers met een gelijk aantal punten de onderste plek bezetten, dan bepaalt de computer bij wie de Rode Vlag komt te hangen. Let op: als de houder van de Rode Vlag in de volgende etappe GEEN punten behaalt, kan het voorkomen dat de computer een andere ploegleider (die dus ook geen punten behaalde) de laatste plaats toekent. Het betekent dat de Rode Vlagdrager WEL moet gaan kijken bij De Schalm of hij of zij nog steeds onderaan staat.

De koploper in het Jongerenklassement laat de Witte Vlag wapperen in de wind. Na de proloog (of 1e etappe als er geen proloog is) wordt de Witte Vlag door de Tournotaris gebracht naar de jongere die het beste staat geklasseerd. Degene die de Witte Vlag heeft, moet nagaan of hij / zij een dag later nog steeds bovenaan staat. Als dit namelijk niet het geval is, moet de Witte Vlag worden gebracht naar de nieuwe koploper in het Jongerenklassement. Bij een gelijk aantal punten van twee of meer koplopers loot de notaris wie er leider is in de strijd om de Witte Trui in Tour de Westwoud. En mocht de houder van de Witte Vlag ook tevens houder van de Gele Vlag zijn, dan gaat bij hem of haar de laatstgenoemde vlag uit! De nummer 2 van het Jongerenklassement mag dan de Witte Vlag ophangen.

Elke vlag (Geel, Wit en Rood) moet hangen op een adres in Westwoud of in Sudetenland. Als een ex-Westwouder of ex-Sudeet de vlag mag ophangen, is het de bedoeling dat dit gebeurt bij een familielid in Westwoud of in het Sudetenland. Als dit niet mogelijk is, dan moet de vlag wapperen op het alom bekende Touradres Dr. Nuijensstraat 19A.

Als je niet weet waar degene woont bij wie je de Gele Vlag, de Witte Vlag, de Rode Vlag of het haantje moet brengen, neem dan contact op met de Tourdirectie.

Wie beslist er bij bijzondere situaties?

De Tourdirectie beslist naar eer en geweten bij geschillen en/of voorvallen waarin dit reglement niet voorziet en / of bij bijzondere situaties. De Tournotaris heeft een advise­rende stem. De directie stemt schriftelijk. Het besluit van de Tourdirectie moet unaniem zijn en is bindend. Er kan dus geen protest worden aangetekend.

Wordt de Tourdirectie nog gecontroleerd?

Nou en of! De Tournotaris houdt het doen en laten van de Tourdi­rectie nauw­lettend in het oog.

En hoe zit het met de financiële controle?

De kascommissie (bestaande uit twee ploegleiders) controleert de financiële administratie over het voorgaande Tour­jaar en brengt tijdens de trekkingsavond verslag uit. Elk jaar wordt het aftredende lid opgevolgd door degene die in het eindklassement op de plaats eindigt die overeenkomt met het aantal jaren dat het Tourspel op dat moment wordt gehouden.

Een kascommissielid moet op de avond dat hij of zij wordt gekozen meerderjarig zijn (18 jaar of ouder). Het lid is tijdens de drie voorafgaande edities van Tour de Westwoud geen kascommissielid geweest. Mocht de aldus ‘aangewezen’ kandidaat niet als nieuw kascommissielid kunnen worden ingezet, dan wordt de eerste naasthogere in de eindstand (richting nummer 1) die wel gerechtigd is in de kascommissie benoemd. Het nieuwe kascommissielid wordt op de slotavond bekend gemaakt.

Privacy en AVG

Binnen Tour de Westwoud is een AVG-verklaring van toepassing; accordering daarvan is een voorwaarde om deel te nemen aan het spel. De tekst luidt als volgt:
AVG-verklaring: Hierbij verklaar ik uitdrukkelijk ermee in te stemmen dat er door of namens Tour de Westwoud foto’s en/of videobeelden van mij kunnen worden gemaakt en gepubliceerd c.q. gedeeld via de website tourdewestwoud.nl, sociale media en via Video Tour; verder ga ik er mee akkoord dat mijn naam en – indien van toepassing – datum, plaats en beschrijving van de gebeurtenis – wordt gebruikt in het dagelijks openbaar opgehangen tussenklassement en andere uitingen van, door of namens Tour de Westwoud. Verder ben ik mij ervan bewust dat het ondertekenen van deze verklaring een voorwaarde is om deel te kunnen nemen aan Tour de Westwoud.

Hier kunt u de volledige privacyverklaring nalezen.

Laatste wijziging: 29 juni 2019